Content by

CDA SIM: เลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ :ปรุงสูตรไหน…ให้ใช่ในแบบคุณ?

รัฐธรรมนูญในบ้านเราที่ เขียน แก้ ฉีก กันมา 20 ฉบับแล้ว ยังไม่เคยมีฉบับไหนเลยที่เขียนขึ้นโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบ 100% ชวนทุกคนลองจินตนาการรูปแบบการเลือกตั้งให้เหมือนจานอาหาร และไปสำรวจดูว่า หากในอนาคตเรามีโอกาสได้เลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะมีรูปแบบการเลือกตั้งสูตรไหนบ้างที่เป็นไปได้ (บอกเลยว่าอาจเยอะกว่าที่คุ้น) พร้อมลองเลือกกันดูว่า การเลือกตั้งสูตรไหนที่อร่อยถูกใจที่สุด