LOADING ...
WeVis

คุณรู้ไหม?
ตอนนี้ในรัฐสภามี ส.ส. กี่คน

ตัวเลขที่ผันแปรเหล่านี้
กำลังบอกอะไรเรา ?

ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง หลังสิ้นสุดฤดูกาลเลือกตั้ง

ความไม่คงที่ ของจำนวน ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ฝ่ายค้าน

แนวโน้ม ของผลการลงมติรับ หรือไม่รับร่างกฎหมาย
ตลอดจนการลงมติหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

และอีกมากมาย …

เมื่อประชาธิปไตยไม่ได้จบแค่การเลือกตั้ง

ขอชวนนั่งไทม์แมชชีน
ไปย้อนรอยหลากปรากฏการณ์
และความเคลื่อนไหว

ผ่านการสำรวจ
การเปลี่ยนแปลงที่นั่งของสภาผู้แทนราษฎรไทย
นับตั้งแต่เปิดสภา พฤษภาคม 2562

เพราะตัวเลขที่นั่งที่เปลี่ยนแปลงไป
สะท้อนอะไรมากกว่า “การโยกย้าย”

บทที่ 1 — เริ่มเกมเก้าอี้ดนตรี ตลอดระยะเวลา 3 ปี มีตำแหน่งในที่ว่างลงบ้าง

มาสำรวจสถิติ
การออกสภา
และการแทนที่
ตลอดสมัยสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ 25 กันดีกว่า

ลาออก
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
พรชัย ตระกูลวรานนท์
พรชัย ตระกูลวรานนท์
สุพล ฟองงาม
สุพล ฟองงาม
ชวน ชูจันทร์
ชวน ชูจันทร์
วิเชียร ชวลิต
วิเชียร ชวลิต
ภาคิน สมมิตรธนกุล
ภาคิน สมมิตรธนกุล
วทันยา บุนนาค
วทันยา บุนนาค
ธนกร วังบุญคงชนะ
ธนกร วังบุญคงชนะ
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
ยุทธนา โพธสุธน
ยุทธนา โพธสุธน
ทรงศักดิ์ ทองศรี
ทรงศักดิ์ ทองศรี
เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ
เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ
วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
มารุต มัสยวาณิช
มารุต มัสยวาณิช
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง (ลาออก)
ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง (ลาออก)
จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์
จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์
เพชรชมพู กิจบูรณะ
เพชรชมพู กิจบูรณะ
สุเนตตา แซ่โก๊ะ
สุเนตตา แซ่โก๊ะ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
สุทัศน์ เงินหมื่น
สุทัศน์ เงินหมื่น
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
พิสิฐ ลี้อาธรรม
พิสิฐ ลี้อาธรรม
จุติ ไกรฤกษ์
จุติ ไกรฤกษ์
อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์
พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์
บุญญาพร นาตะธนภัทร
บุญญาพร นาตะธนภัทร
สมเกียรติ ศรลัมพ์
สมเกียรติ ศรลัมพ์
นันทนา สงฆ์ประชา
นันทนา สงฆ์ประชา
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
อภิชัย เตชะอุบล
อภิชัย เตชะอุบล
นราพัฒน์ แก้วทอง (ลาออก)
นราพัฒน์ แก้วทอง (ลาออก)
เจือ ราชสีห์
เจือ ราชสีห์
วีระชัย วีระเมธีกุล
วีระชัย วีระเมธีกุล
ไชยยศ จิรเมธากร (ลาออก)
ไชยยศ จิรเมธากร (ลาออก)
มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
กรณ์ จาติกวณิช
กรณ์ จาติกวณิช
พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (ศาลตัดสินให้พ้นสภาพ ส.ส.)
พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (ศาลตัดสินให้พ้นสภาพ ส.ส.)
ว่าง
ว่าง
จุมพิตา จันทรขจร
จุมพิตา จันทรขจร
เผดิมชัย สะสมทรัพย์
เผดิมชัย สะสมทรัพย์
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ว่าง
ว่าง
วินท์ สุธีรชัย
วินท์ สุธีรชัย
ว่าง
ว่าง
วันมูหะมัดนอร์ มะทา
วันมูหะมัดนอร์ มะทา
พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
จิราพร นาคดิลก
จิราพร นาคดิลก
เสียชีวิต
ชัย ชิดชอบ
ชัย ชิดชอบ
สวาป เผ่าประทาน
สวาป เผ่าประทาน
อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
วัฒนา สิทธิวัง (แพ้เลือกตั้งซ่อม)
วัฒนา สิทธิวัง (แพ้เลือกตั้งซ่อม)
เดชทวี ศรีวิชัย
เดชทวี ศรีวิชัย
ศาลตัดสินให้พ้นสภาพ ส.ส.
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
ต่อศักดิ์ อัศวเหม
ต่อศักดิ์ อัศวเหม
ปารีณา ไกรคุปต์
ปารีณา ไกรคุปต์
ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์
ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์
สิระ เจนจาคะ
สิระ เจนจาคะ
สุรชาติ เทียนทอง
สุรชาติ เทียนทอง
พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
นาที รัชกิจประการ
นาที รัชกิจประการ
กนกวรรณ วิลาวัลย์ (ลาออก)
กนกวรรณ วิลาวัลย์ (ลาออก)
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
ชุมพล จุลใส
ชุมพล จุลใส
อิสรพงษ์ มากอำไพ
อิสรพงษ์ มากอำไพ
ถาวร เสนเนียม
ถาวร เสนเนียม
สุภาพร กำเนิดผล
สุภาพร กำเนิดผล
อิสสระ สมชัย
อิสสระ สมชัย
จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์
จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์
เทพไท เสนพงศ์
เทพไท เสนพงศ์
อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
สำลี รักสุทธิ
สำลี รักสุทธิ
ว่าง
ว่าง
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
มานพ คีรีภูวดล
มานพ คีรีภูวดล
กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
ว่าง
ว่าง
ไกลก้อง ไวทยการ
ไกลก้อง ไวทยการ
ว่าง
ว่าง
นวัธ เตาะเจริญสุข
นวัธ เตาะเจริญสุข
สมศักดิ์ คุณเงิน
สมศักดิ์ คุณเงิน
ชำนาญ จันทร์เรือง
ชำนาญ จันทร์เรือง
ว่าง
ว่าง
สุรชัย ศรีสารคาม
สุรชัย ศรีสารคาม
ว่าง
ว่าง
นิรามาน สุไลมาน
นิรามาน สุไลมาน
ว่าง
ว่าง
ปิยบุตร แสงกนกกุล
ปิยบุตร แสงกนกกุล
ว่าง
ว่าง
เจนวิทย์ ไกรสินธุ์
เจนวิทย์ ไกรสินธุ์
ว่าง
ว่าง
พรรณิการ์ วานิช
พรรณิการ์ วานิช
ว่าง
ว่าง
เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
ว่าง
ว่าง
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
ว่าง
ว่าง
จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
ว่าง
ว่าง
พงศกร รอดชมภู
พงศกร รอดชมภู
ว่าง
ว่าง
ส.ส. ที่มีเหตุต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ส.ส. ที่เข้ามาแทนที่นั่ง ทั้งการเลือกตั้งซ่อมและการเลื่อนบัญชีรายชื่อ
เป็น ส.ส.
ฝ่ายรัฐบาล
0
0
คน
คน
เป็น ส.ส.
ฝ่ายอิสระ
0
0
คน
คน
เป็น ส.ส.
ฝ่ายค้าน
0
0
คน
คน
เกิด
ที่นั่งว่าง
ที่นั่ง

เรียกได้ว่าฝ่ายรัฐบาลสามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

แต่ไม่เพียงเท่านั้น พวกเขายังได้เปรียบไปอีกขั้น
ด้วยการได้ เก้าอี้เสริม มาอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

บทที่ 2 — เพลงไม่ทันเปิด เกิดกติกาพิเศษ ส.ส. ปัดเศษ เข้าสภา

ตะลึง! 12 พรรคเล็ก ผุดที่นั่งหนุนรัฐบาล

45 วัน หลังจากทราบผลการเลือกตั้ง
กกต. จึงได้เปิดเผยตัวเลขที่นั่งในสภาออกมา

ผลปรากฏคือ
มีพรรคที่ได้ที่นั่งเพิ่มมาทั้งหมด 12 พรรค
แต่ละพรรคได้ไป 1 ที่นั่ง


หักปากกาบรรดาเซียน
ที่พยายามคำนวณที่นั่ง ส.ส. ไว้ก่อนหน้า

แล้ว 12 เก้าอี้ที่เพิ่มมา
เกื้อหนุน ฝั่งรัฐบาลมากน้อยแค่ไหน?

การเข้าสภาของ 12 พรรคเล็ก ส่งผลให้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล พลิกเป็นเสียงข้างมาก

ฝ่ายรัฐบาล
242 คน
ฝ่ายค้าน
246 คน

อย่างไรก็ดี
ลองมาสำรวจสถิติการลงมติของ 12 พรรคเล็ก ใน มติที่สำคัญตลอดสมัยสภา
ว่าพวกเขา “เข้าข้าง” หรือ “ตรงข้าม” กับฝ่ายรัฐบาล มากน้อยเพียงใด

= เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาล
= ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาล
= ยุบพรรคไปเข้าร่วมพรรคพลังประชารัฐ
= จุดเวลาที่ย้ายขั้ว/สังกัดพรรค
= การเลือกนายกรัฐมนตรี
= การลงมติแก้รัฐธรรมนูญ/มติทั่วไป
= การลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
= มติผ่าน
= มติไม่ผ่าน
รวมแผ่นดิน (ฝ่ายรัฐบาล) ประชาภิวัฒน์ (ฝ่ายรัฐบาล) เพื่อชาติไทย (ฝ่ายรัฐบาล) ครูไทยเพื่อประชาชน (ฝ่ายรัฐบาล) พลเมืองไทย (ฝ่ายรัฐบาล) ประชาธิปไตยใหม่ (ฝ่ายรัฐบาล) พลังธรรมใหม่ (ฝ่ายรัฐบาล) ไทรักธรรม (ฝ่ายรัฐบาล)
ประชาชนปฏิรูป (ฝ่ายรัฐบาล)
ประชาชนปฏิรูป (ฝ่ายรัฐบาล)
ประชานิยม (ฝ่ายรัฐบาล)
ประชานิยม (ฝ่ายรัฐบาล)
ประชาธรรมไทย (ฝ่ายรัฐบาล)
ประชาธรรมไทย (ฝ่ายรัฐบาล)
ไทยศรีวิไลย์ (ฝ่ายรัฐบาล)
ไทยศรีวิไลย์ (ฝ่ายค้านอิสระ)
ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี (มิถุนายน 2562)
พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (ตุลาคม 2562)
ลงมติ พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 (วาระ 1) (ตุลาคม 2562)
ตั้ง กมธ. วิสามัญ เพื่อตรวจสอบและศึกษาติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ (ธันวาคม 2562)
ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ (กุมภาพันธ์ 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายวิรัช รัตนเศรษฐกับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 3 ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 259 และยกเลิกมาตรา 272 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 5 ยกเลิกมาตรา 279 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 91 92 และ 94 และยกเลิกมาตรา 93 101 (4) และ 105 (3) (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 7 ยกเลิกมาตรา 65, 88, 203, 217, 270, 272, 275 และ 279 (ฉบับประชาชน ilaw) (พฤศจิกายน 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - ร้อยเอก ธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ (กุมภาพันธ์ 2564)
โหวต พ.ร.ก. เงินกู้ เพิ่มเติม (มิถุนายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กันยายน 2564)
ลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับประชาชน - Resolution) (พฤศจิกายน 2564)
ลงมติร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช. (ฉบับประชาชน) (ธันวาคม 2564)
ลงมติร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช (ธันวาคม 2564).
ลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2566 (วาระ 1) (มิถุนายน 2565)
ลงมติร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1) (มิถุนายน 2565)
ลงมติร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1) (มิถุนายน 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (กรกฎาคม 2565)
หมายเหตุ: มติที่นำมาแสดงผลในงานชิ้นนี้เป็นเพียงชุดตัวอย่าง (Sample) ของข้อมูลการลงมติทั้งหมด

แต่เกมนี้ซับซ้อนกว่าที่คาด
เมื่อเก้าอี้ มีมากกว่าหนึ่ง

แม้แต่ในพรรคเล็ก
ก็ยังมีบางคราที่ลงมติ ตรงข้าม กับขั้วข้างของตนเอง

นับประสาอะไรกับพรรคที่มีสมาชิกมากหน้าหลายตา
หลากความเห็น หลากจุดยืน ...

บทที่ 3 — เพราะภายในมีจุดยืนต่าง ขั้วข้างจึงสั่นคลอน

แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ยาก
ที่ภายในพรรคหนึ่งพรรค
จะออกเสียงตามมติพรรคได้โดยเอกฉันท์
ดังนั้นการโหวตสวนมติพรรค ของ ส.ส. บางรายจึงปรากฏให้เห็น
บนหน้าข่าวอยู่เรื่อยไป

ซึ่งในหลาย ๆ ครั้ง
การโหวตสวนมติพรรคก็ได้นำไปสู่
“การขับพ้นพรรค” และ “การเปลี่ยนขั้วย้ายค่าย” สร้างตัวเลขที่ไม่หยุดนิ่ง
ต่อจำนวนเก้าอี้ส.ส.ฝ่ายค้าน
และฝ่ายรัฐบาล

พรรคฝ่ายค้าน
ที่มีคนย้ายออกมากที่สุด
พรรคอนาคตใหม่
/ก้าวไกล
0
0
คน
คน
พรรคฝ่ายรัฐบาล
ที่ฝ่ายค้านย้ายเข้ามากที่สุด
พรรค
ภูมิใจไทย
0
0
คน
คน
ศรีนวล บุญลือ (ฝ่ายค้าน) กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ (ฝ่ายค้าน) กฤติเดช สันติวชิระกุล (ฝ่ายค้าน) โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี (ฝ่ายค้าน) ฐิตินันท์ แสงนาค (ฝ่ายค้าน)
มณฑล โพธิ์คาย (ฝ่ายค้าน) วิรัช พันธุมะผล (ฝ่ายค้าน) สำลี รักสุทธี (ฝ่ายค้าน) อนาวิล รัตนสถาพร (ฝ่ายค้าน) เอกการ ซื่อทรงธรรม (ฝ่ายค้าน)
ศรีนวล บุญลือ (ฝ่ายรัฐบาล) กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ (ฝ่ายรัฐบาล) กฤติเดช สันติวชิระกุล (ฝ่ายรัฐบาล) โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี (ฝ่ายรัฐบาล) ฐิตินันท์ แสงนาค (ฝ่ายรัฐบาล)
มณฑล โพธิ์คาย (ฝ่ายรัฐบาล) วิรัช พันธุมะผล (ฝ่ายรัฐบาล) สำลี รักสุทธี (ฝ่ายรัฐบาล) อนาวิล รัตนสถาพร (ฝ่ายรัฐบาล) เอกการ ซื่อทรงธรรม (ฝ่ายรัฐบาล)
พรพิมล ธรรมสาร (ฝ่ายรัฐบาล)
กวินนาถ ตาคีย์ (ฝ่ายค้าน) จารึก ศรีอ่อน (ฝ่ายค้าน)
กวินนาถ ตาคีย์ (ฝ่ายรัฐบาล) จารึก ศรีอ่อน (ฝ่ายรัฐบาล)
ฐนภัทร กิตติวงศา (ฝ่ายค้าน)
ฐนภัทร กิตติวงศา (ฝ่ายรัฐบาล)
จุลพันธ์ โนนศรีชัย (ฝ่ายค้าน)
จุลพันธ์ โนนศรีชัย (ฝ่ายรัฐบาล)
สมัคร ป้องวงษ์ (ฝ่ายค้าน)
สมัคร ป้องวงษ์ (ฝ่ายรัฐบาล)
พรพิมล ธรรมสาร (ฝ่ายค้าน)
มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ (ฝ่ายค้าน) มารศรี ขจรเรืองโรจน์ (ฝ่ายค้าน)
สุภดิช อากาศฤกษ์ (ฝ่ายค้าน) นิยม วิวรรธนดิฐกุล (ฝ่ายค้าน) ภาสกร เงินเจริญกุล (ฝ่ายค้าน)
พรรคเศรษฐกิจใหม่ ย้ายขั้วไปรัฐบาล
สุภดิช อากาศฤกษ์ (ฝ่ายรัฐบาล) นิยม วิวรรธนดิฐกุล (ฝ่ายรัฐบาล) ภาสกร เงินเจริญกุล (ฝ่ายรัฐบาล)
มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ (ฝ่ายรัฐบาล) มารศรี ขจรเรืองโรจน์ (ฝ่ายรัฐบาล)
ถึงอย่างนั้น จำนวนเก้าอี้ฝ่ายรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น
เกื้อหนุน การลงมติของ “ขั้วรัฐบาล” มากน้อยแค่ไหน ?
= เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาล
= ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาล
= ลาออก/ถูกระงับ/ไม่อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่
= จุดเวลาที่ย้ายขั้ว/สังกัดพรรค
= การเลือกนายกรัฐมนตรี
= การลงมติแก้รัฐธรรมนูญ/มติทั่วไป
= การลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
= มติผ่าน
= มติไม่ผ่าน
กวินนาถ ตาคีย์ (ฝ่ายค้าน)
กวินนาถ ตาคีย์ (ฝ่ายรัฐบาล)
จารึก ศรีอ่อน (ฝ่ายค้าน)
จารึก ศรีอ่อน (ฝ่ายรัฐบาล)
ฐนภัทร กิตติวงศา (ฝ่ายค้าน)
ฐนภัทร กิตติวงศา (ฝ่ายรัฐบาล)
ศรีนวล บุญลือ (ฝ่ายค้าน)
ศรีนวล บุญลือ (ฝ่ายรัฐบาล)
กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ (ฝ่ายค้าน)
กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ (ฝ่ายรัฐบาล)
กฤติเดช สันติวชิระกุล (ฝ่ายค้าน)
กฤติเดช สันติวชิระกุล (ฝ่ายรัฐบาล)
โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี (ฝ่ายค้าน)
โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี (ฝ่ายรัฐบาล)
ฐิตินันท์ แสงนาค (ฝ่ายค้าน)
ฐิตินันท์ แสงนาค (ฝ่ายรัฐบาล)
มณฑล โพธิ์คาย (ฝ่ายค้าน)
มณฑล โพธิ์คาย (ฝ่ายรัฐบาล)
วิรัช พันธุมะผล (ฝ่ายค้าน)
วิรัช พันธุมะผล (ฝ่ายรัฐบาล)
สำลี รักสุทธี (ฝ่ายค้าน)
สำลี รักสุทธี (ฝ่ายรัฐบาล)
อนาวิล รัตนสถาพร (ฝ่ายค้าน)
อนาวิล รัตนสถาพร (ฝ่ายรัฐบาล)
เอกการ ซื่อทรงธรรม (ฝ่ายค้าน)
เอกการ ซื่อทรงธรรม (ฝ่ายรัฐบาล)
จุลพันธ์ โนนศรีชัย (ฝ่ายค้าน)
จุลพันธ์ โนนศรีชัย (ฝ่ายรัฐบาล)
สมัคร ป้องวงษ์ (ฝ่ายค้าน)
สมัคร ป้องวงษ์ (ฝ่ายรัฐบาล)
พรพิมล ธรรมสาร (ฝ่ายค้าน)
พรพิมล ธรรมสาร (ฝ่ายรัฐบาล)
สุภดิช อากาศฤกษ์ (ฝ่ายค้าน)
สุภดิช อากาศฤกษ์ (ฝ่ายรัฐบาล)
นิยม วิวรรธนดิฐกุล (ฝ่ายค้าน)
นิยม วิวรรธนดิฐกุล (ฝ่ายรัฐบาล)
ภาสกร เงินเจริญกุล (ฝ่ายค้าน)
ภาสกร เงินเจริญกุล (ฝ่ายรัฐบาล)
มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ (ฝ่ายค้าน)
มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ (ฝ่ายรัฐบาล)
มารศรี ขจรเรืองโรจน์ (ฝ่ายค้าน)
มารศรี ขจรเรืองโรจน์ (ฝ่ายรัฐบาล)
ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี (มิถุนายน 2562)
พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (ตุลาคม 2562)
ลงมติ พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 (วาระ 1) (ตุลาคม 2562)
ตั้ง กมธ. วิสามัญ เพื่อตรวจสอบและศึกษาติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ (ธันวาคม 2562)
ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ (กุมภาพันธ์ 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายวิรัช รัตนเศรษฐกับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 3 ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 259 และยกเลิกมาตรา 272 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 5 ยกเลิกมาตรา 279 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 91 92 และ 94 และยกเลิกมาตรา 93 101 (4) และ 105 (3) (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 7 ยกเลิกมาตรา 65, 88, 203, 217, 270, 272, 275 และ 279 (ฉบับประชาชน ilaw) (พฤศจิกายน 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - ร้อยเอก ธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ (กุมภาพันธ์ 2564)
โหวต พ.ร.ก. เงินกู้ เพิ่มเติม (มิถุนายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กันยายน 2564)
ลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับประชาชน - Resolution) (พฤศจิกายน 2564)
ลงมติร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช. (ฉบับประชาชน) (ธันวาคม 2564)
ลงมติร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช (ธันวาคม 2564).
ลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2566 (วาระ 1) (มิถุนายน 2565)
ลงมติร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1) (มิถุนายน 2565)
ลงมติร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1) (มิถุนายน 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (กรกฎาคม 2565)
หมายเหตุ: มติที่นำมาแสดงผลในงานชิ้นนี้เป็นเพียงชุดตัวอย่าง (Sample) ของข้อมูลการลงมติทั้งหมด

บทที่ 4 — สภาคลอน ขั้วรัฐแตกพ่าย เกิดการโยกย้ายขนานใหญ่

มกราคม 2565: พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพปชร.
ได้มีมติให้ขับ 21 ส.ส. “ก๊วนธรรมนัส” ออกจากพรรค
ด้วยเห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
มีเหตุแห่งความร้ายแรงของพรรค ที่เกิดจากคนทั้ง 21 คน

28 มกราคม 2565 ธรรมนัสนำทีมย้ายขั้ว

โดยในเวลาต่อมา ร.อ. ธรรมนัสได้นำทีม 18 ส.ส.
เข้าสังกัด พรรคเศรษฐกิจไทย
ซึ่งมิได้ประกาศขั้วข้างของตนอย่างแน่ชัด

ในขณะที่อีก 3 ส.ส. ได้เข้าสังกัด พรรคภูมิใจไทย
ตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้

ธรรมนัส พรหมเผ่า (ฝ่ายรัฐบาล) เกษม ศุภรานนท์ (ฝ่ายรัฐบาล) ไผ่ ลิกค์ (ฝ่ายรัฐบาล)
สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ฝ่ายรัฐบาล) บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ (ฝ่ายรัฐบาล) จีรเดช ศรีวิราช (ฝ่ายรัฐบาล) พรชัย อินทร์สุข (ฝ่ายรัฐบาล)
ปัญญา จีนาคำ (ฝ่ายรัฐบาล) ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ (ฝ่ายรัฐบาล) วัฒนา สิทธิวัง (ฝ่ายรัฐบาล) ยงยุทธ เทพจำนงค์ (ฝ่ายรัฐบาล)
จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ (ฝ่ายรัฐบาล) ทัศนาพร เกษเมธีการุณ (ฝ่ายรัฐบาล) ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ (ฝ่ายรัฐบาล) ภาคภูมิ บูลย์ประมุข (ฝ่ายรัฐบาล)
ยุทธนา โพธสุธน (ฝ่ายรัฐบาล) สมศักดิ์ คุณเงิน (ฝ่ายรัฐบาล) ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ (ฝ่ายรัฐบาล)
ธรรมนัส พรหมเผ่า (ฝ่ายค้านอิสระ) เกษม ศุภรานนท์ (ฝ่ายค้านอิสระ) ไผ่ ลิกค์ (ฝ่ายค้านอิสระ)
สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ฝ่ายค้านอิสระ) บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ (ฝ่ายค้านอิสระ) จีรเดช ศรีวิราช (ฝ่ายค้านอิสระ) พรชัย อินทร์สุข (ฝ่ายค้านอิสระ)
ปัญญา จีนาคำ (ฝ่ายค้านอิสระ) ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ (ฝ่ายค้านอิสระ) วัฒนา สิทธิวัง (ฝ่ายค้านอิสระ) ยงยุทธ เทพจำนงค์ (ฝ่ายค้านอิสระ)
จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ (ฝ่ายค้านอิสระ) ทัศนาพร เกษเมธีการุณ (ฝ่ายค้านอิสระ) ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ (ฝ่ายค้านอิสระ) ภาคภูมิ บูลย์ประมุข (ฝ่ายค้านอิสระ)
ยุทธนา โพธสุธน (ฝ่ายค้านอิสระ) สมศักดิ์ คุณเงิน (ฝ่ายค้านอิสระ) ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ (ฝ่ายค้านอิสระ)
วัฒนา ช่างเหลา (ฝ่ายรัฐบาล) สมศักดิ์ พันธ์เกษม (ฝ่ายรัฐบาล) เอกราช ช่างเหลา (ฝ่ายรัฐบาล)
วัฒนา ช่างเหลา (ฝ่ายรัฐบาล) สมศักดิ์ พันธ์เกษม (ฝ่ายรัฐบาล) เอกราช ช่างเหลา (ฝ่ายรัฐบาล)

แน่นอนว่าด้วยฐานะ
“อดีต” คนใกล้ชิดของ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

การวางตัวเป็น “ฝ่ายอิสระ” ของพรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่งนำโดย ร.อ. ธรรมนัส
จึงเป็นที่น่าจับตามอง อย่างยิ่ง

ลองมาสำรวจสถิติการลงมติของ 18 สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย
ว่าพวกเขา “เข้าข้าง” หรือ “ตรงข้าม” กับ ฝ่ายรัฐบาล มากน้อยเพียงใด
= เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาล
= ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาล
= ลาออก/ถูกระงับ/ไม่อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่
= จุดเวลาที่ย้ายขั้ว/สังกัดพรรค
= การเลือกนายกรัฐมนตรี
= การลงมติแก้รัฐธรรมนูญ/มติทั่วไป
= การลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
= มติผ่าน
= มติไม่ผ่าน
ธรรมนัส พรหมเผ่า (ฝ่ายรัฐบาล)
ธรรมนัส พรหมเผ่า (ฝ่ายค้านอิสระ)
สมศักดิ์ คุณเงิน (ฝ่ายรัฐบาล)
สมศักดิ์ คุณเงิน (ฝ่ายค้านอิสระ)
เกษม ศุภรานนท์ (ฝ่ายรัฐบาล)
เกษม ศุภรานนท์ (ฝ่ายค้านอิสระ)
ไผ่ ลิกค์ (ฝ่ายรัฐบาล)
ไผ่ ลิกค์ (ฝ่ายค้านอิสระ)
บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ (ฝ่ายรัฐบาล)
บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ (ฝ่ายค้านอิสระ)
จีรเดช ศรีวิราช (ฝ่ายรัฐบาล)
จีรเดช ศรีวิราช (ฝ่ายค้านอิสระ)
จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ (ฝ่ายรัฐบาล)
จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ (ฝ่ายค้านอิสระ)
ทัศนาพร เกษเมธีการุณ (ฝ่ายรัฐบาล)
ทัศนาพร เกษเมธีการุณ (ฝ่ายค้านอิสระ)
พรชัย อินทร์สุข (ฝ่ายรัฐบาล)
พรชัย อินทร์สุข (ฝ่ายค้านอิสระ)
ปัญญา จีนาคำ (ฝ่ายรัฐบาล)
ปัญญา จีนาคำ (ฝ่ายค้านอิสระ)
วัฒนา สิทธิวัง (ฝ่ายรัฐบาล)
วัฒนา สิทธิวัง (ฝ่ายค้านอิสระ)
ยงยุทธ เทพจำนงค์ (ฝ่ายรัฐบาล)
ยงยุทธ เทพจำนงค์ (ฝ่ายค้านอิสระ)
ภาคภูมิ บูลย์ประมุข (ฝ่ายรัฐบาล)
ภาคภูมิ บูลย์ประมุข (ฝ่ายค้านอิสระ)
ยุทธนา โพธสุธน (ฝ่ายรัฐบาล)
ยุทธนา โพธสุธน (ฝ่ายค้านอิสระ)
สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ฝ่ายรัฐบาล)
สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ฝ่ายค้านอิสระ)
ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ (ฝ่ายรัฐบาล)
ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ (ฝ่ายค้านอิสระ)
ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ (ฝ่ายรัฐบาล)
ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ (ฝ่ายค้านอิสระ)
ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ (ฝ่ายรัฐบาล)
ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ (ฝ่ายค้านอิสระ)
ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี (มิถุนายน 2562)
พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (ตุลาคม 2562)
ลงมติ พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 (วาระ 1) (ตุลาคม 2562)
ตั้ง กมธ. วิสามัญ เพื่อตรวจสอบและศึกษาติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ (ธันวาคม 2562)
ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กุมภาพันธ์ 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ (กุมภาพันธ์ 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายวิรัช รัตนเศรษฐกับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 3 ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 259 และยกเลิกมาตรา 272 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 5 ยกเลิกมาตรา 279 (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 91 92 และ 94 และยกเลิกมาตรา 93 101 (4) และ 105 (3) (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (พฤศจิกายน 2563)
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ - ฉบับที่ 7 ยกเลิกมาตรา 65, 88, 203, 217, 270, 272, 275 และ 279 (ฉบับประชาชน ilaw) (พฤศจิกายน 2563)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (กุมภาพันธ์ 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - ร้อยเอก ธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ (กุมภาพันธ์ 2564)
โหวต พ.ร.ก. เงินกู้ เพิ่มเติม (มิถุนายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ (กันยายน 2564)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กันยายน 2564)
ลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับประชาชน - Resolution) (พฤศจิกายน 2564)
ลงมติร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช. (ฉบับประชาชน) (ธันวาคม 2564)
ลงมติร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช (ธันวาคม 2564).
ลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2566 (วาระ 1) (มิถุนายน 2565)
ลงมติร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1) (มิถุนายน 2565)
ลงมติร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1) (มิถุนายน 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (กรกฎาคม 2565)
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (กรกฎาคม 2565)
หมายเหตุ: มติที่นำมาแสดงผลในงานชิ้นนี้เป็นเพียงชุดตัวอย่าง (Sample) ของข้อมูลการลงมติทั้งหมด

เดินทางมาไกลกันจนถึงปีสุดท้ายของสมัยสภา

แต่ เกมเก้าอี้ดนตรี ที่ไม่เคยหยุดนิ่งนี้
จะยังคงสร้าง แรงกระเพื่อม ต่อการเมืองไทยต่อไป

ร่วมจับตาดูความเคลื่อนไหวในสภาอย่างต่อเนื่อง
ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นในปี 2566