Content by

The Constitutional Court Cases Unveiled ชำแหละคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญไทย

“ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” คือค่านิยมที่องค์กรศาลรัฐธรรมนูญยึดถือไว้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้ทำหน้าที่ตามค่านิยมที่มีไว้หรือเปล่านะ ? WeVis ได้รวบรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและบทความวิชาการเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อตอบคำถามสำคัญดังกล่าว และให้สังคมไทยสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรที่สร้างบรรทัดฐานให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เที่ยงธรรม ด้วยคำวินิจฉัยที่ตัดสินตามแนวทางที่สุจริตและมุ่งป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน