ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)

ข้อตกลงในการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อตกลง”) จัดทำขึ้นโดย WeVis (“WeVis”) ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการแพลตฟอร์ม https://wevis.info/ (“แพลตฟอร์ม”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ (ก) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากสื่อสาธารณะที่ปรากฎเป็นการทั่วไป (ซึ่งอาจรวมถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะของเอกชน เช่น Google และแหล่งข้อมูลของภาครัฐ เช่น จากหน่วยราชการต่างๆ) และ (ข) นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางและเนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ ในรูปแบบที่ศึกษาและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ข้อความสำคัญ 

  1. การยอมรับข้อตกลง  ในการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้อย่างละเอียด เพื่อให้ทราบสิทธิและข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการกับ WeVis ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการได้เริ่มใช้บริการแพลตฟอร์ม ทาง WeVis จะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับข้อตกลงฉบับนี้แล้ว หากผู้ใช้บริการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ WeVis ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ และขอให้ผู้ใช้บริการหยุดใช้แพลตฟอร์มโดยทันที 
  2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง  WeVis ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ และทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้ตามที่ WeVis เห็นว่าเหมาะสมด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวอันเป็นที่สุด โดย WeVis จะแจ้งการเปลี่ยน แปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางการติดต่อระหว่าง WeVis และผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของ WeVis ต่อภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งการปรับปรุงข้อตกลงฉบับนี้แล้ว WeVis จะถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมที่จะผูกพันกับข้อตกลงฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ 
  3. ขอบเขตบังคับใช้ของข้อตกลง  ข้อตกลงฉบับนี้ใช้เฉพาะกับการให้บริการและการทำงานของแพลตฟอร์ม โดย WeVis ตาม ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น โดยจะไม่มีผลบังคับใช้กับการให้บริการ หรือการเชื่อมโยงเพื่อให้บริการอื่นของบุคคลภายนอกที่อาจต่อเนื่องมาจากแพลตฟอร์ม ซึ่ง WeVis ไม่มีอำนาจควบคุม WeVis จึงไม่รับประกันการให้บริการหรือประสิทธิภาพของบุคคลภายนอกดังกล่าว โดย WeVis แนะนำให้ผู้ใช้บริการศึกษาข้อตกลงการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวโดยตรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

แพลตฟอร์มนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูล ไม่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ชี้นำทางการเมือง ทั้งนี้แพลตฟอร์มนี้จะดำเนินการภายใต้กลไก ดังนี้ 

  1. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล WeVis ดำเนินการเชื่อมโยงรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเลือก ตั้ง ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพรรคการเมือง และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็น (ก) แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยสาธารณะโดยภาครัฐหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (เช่น คณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น) และ (ข) แหล่งข้อมูลสาธารณะของเอกชน (เช่น Google หรือผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูลอื่นที่มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย)

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย แม้ WeVis จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่อย่างไรก็ตาม WeVis อาจไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอผ่านแหล่งข้อมูลที่นำมารวบรวมทั้งหมดได้ แต่อย่างไรก็ตามทาง WeVis จะแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดไว้อย่างชัดเจน หากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ได้รับการรวบรวม WeVis แนะนำให้ติดต่อโดยตรงไปยังแหล่งข้อมูลดังกล่าวโดยตรง

  1. การนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่รวบรวมได้แจ้งแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ WeVis จะดำเนินการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวใน 2 ลักษณะ ได้แก่ (ก) นำเสนอช่องทางการหาข้อมูล (เช่น การ redirect ไปที่หน้าเว็บไซต์ของแหล่งข้อมูลดังกล่าวโดยตรง) ให้ผู้ใช้งานใช้ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตามความสนใจ และ (ข) นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจที่ได้รับโดยตรงจากแหล่งที่มาที่ระบุไว้มาปรับแต่งเพื่อนำเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจมากขึ้น ทั้งนี้อาจได้รับการนำเสนอในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลดิบ (Informative content) รูปแบบการนำข้อมูลเดิมมาวิเคราะห์เพิ่มเติม (Analytical conent) โดยอ้างอิงจากตัวเลขสถิติและอาจรวมถึงข้อมูลตัวเลือกที่ผู้ใช้บริการเลือกผ่าน questionnaire ที่ WeVis จัดทำขึ้น 

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในการนำเสนอข้อมูลไม่ว่ารูปแบบใด WeVis มีจุดประสงค์หลักในการนำเสนอให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้ข้อมูลสุดท้ายที่รับประกันความสอดคล้องของข้อมูลดังกล่าวกับความเป็นจริง ดังนั้น WeVis ไม่ได้ให้การรับประกันหรือรับผิดเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลทั้งหมดว่า จะเป็นจริงและถูกต้องในทุกแง่มุมและทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีจุดประสงค์หรือเจตนาในการชี้นำผลการเลือกตั้งไม่ว่าในลักษณะใด  

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการทั้งหมดของแพลตฟอร์ม ตามวัตถุประสงค์และตามวิธีการที่ WeVis กำหนดไว้ซึ่งเป็นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น หากผู้ใช้บริการต้องใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยเฉพาะเพื่อพาณิชย์หรือการเมือง ผู้ใช้บริการต้องขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WeVis ก่อนเท่านั้น 

หากมีกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้แพลตฟอร์มเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ WeVis กำหนดไว้ (ก) WeVis จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้บริการดังกล่าวไม่ว่าในลักษณะใด โดยถือเป็นการดำเนินการโดยผู้ใช้บริการฝ่ายเดียว (ข) WeVis มีสิทธิปฏิเสธการใช้งานของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ในทันที และ (ค) หากการกระทำผิดของผู้ใช้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อ WeVis ไม่ว่าในลักษณะใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องให้รับผิดโดยบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบ) WeVis มีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการเรียกให้ผู้ใช้บริการที่ดำเนินการผิดเงื่อนไขดังกล่าวรับผิดชดเชยความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับ WeVis ได้ทั้งหมด

ข้อห้ามในการใช้บริการ 

นอกเหนือจากกรอบการใช้บริการตามที่กำหนดไว้ใน “เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ” ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้บริการแพลตฟอร์ม เพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์การให้บริการที่ WeVisแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น โดยเฉพาะต้องไม่ดำเนินการใดที่ WeVis กำหนดเป็นข้อห้าม ดังนี้ (1) ห้ามใช้บริการ เพื่อดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น (2) ห้ามดำเนินการที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น ซึ่งได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของ WeVis (3) ห้ามใส่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใด ๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบ ไว้เพื่อทำลายหรือทำให้การทำงานของระบบ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ แพลตฟอร์ม ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อ WeVis การให้บริการโดยรวมของแพลตฟอร์ม หรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอื่น (4) ห้ามดำเนินการใดที่ WeVis อาจพิจารณาด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวกำหนดว่า อาจก่อให้ผลกระทบความเสียหายต่อWeVis ไม่ว่าในลักษณะใด 

WeVis มีสิทธิแต่ไม่ใช่หน้าที่ในการตรวจสอบการเข้าถึง การใช้บริการในเวลาใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยเฉพาะส่วนที่ระบุเป็นข้อห้าม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ WeVis ปฏิเสธการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการดังกล่าวในทันที ทั้งนี้ สิทธิที่กำหนดไว้ในภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่กระทบกระเทือนกับสิทธิอื่นใดของWeVis ที่อาจมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อผูกพันตามสัญญาอื่น 

การชดเชยความเสียหายโดยผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการตกลงจะใช้บริการต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม ตามขอบเขตของการให้บริการที่ได้มีการระบุไว้ข้างต้นรวมถึงข้อตกลงเฉพาะอื่น ๆ ที่ WeVis อาจกำหนดไว้อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการนอกเหนือจากข้อตกลงนี้ โดยผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้บริการของ WeVis อย่างเคร่งครัด และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ให้แก่ WeVis สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับWeVis ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่าง ๆ ของ WeVis โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ WeVis หรือใช้บริการผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

การจำกัดความรับผิดของ WeVis 

  1. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต WeVis ให้บริการแพลตฟอร์มบนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยปราศจากการรับประกันใด ๆ รวมถึงการรับประกันโดยนัย หรือเงื่อนไขของความสามารถในการให้บริการ หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะ WeVis ไม่รับรองหรือรับประกันว่า (1) แพลตฟอร์มจะตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้บริการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้ทุกท่านและทุกส่วน (2) แพลตฟอร์มจะปราศจากไวรัส ข้อบกพร่องใด ๆ หรือจะสามารถใช้งานโดยปราศจากการสะดุด การล่าช้า หรือปราศจากช่วง เวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือความผิดปกติเทคนิคทั้งหมด (3) สารสนเทศ ข้อมูล หรือสื่อวัสดุที่แสดงหรือปรากฏในแพลตฟอร์มทั้งหมดนั้นถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึง เนื่องจาก WeVis ดำเนินการเพียงการนำเสนอข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ผลิตข้อมูลดังกล่าวโดยตรง (4) การรับประกันว่าแพลตฟอร์มทั้งหมดของWeVisจะ
  2. ไม่ว่ากรณีใดที่ WeVis ต้องรับผิดชอบ และรับผิดต่อผู้ใช้บริการ ภายใต้ข้อจำกัดที่ WeVis กำหนดไว้ WeVis จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการ เฉพาะกรณีที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ WeVis เท่านั้น โดยจะรับผิดชอบความเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้น เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมที่อาจเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) โดยไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นอันมิใช่จากผลโดยตรงหรือค่าเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ แพลตฟอร์ม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง งานศิลปะ กราฟฟิก รูปภาพ แม่แบบ เว็บไซต์และวิดเจ็ต งานวรรณกรรม รหัสต้น ฉบับหรือออบเจ็คโค้ด คอมพิวเตอร์โค้ด (รวมถึง html) แอปพลิเคชัน เสียง เพลง วิดีโอและสื่ออื่น การออกแบบ แอนิเมชัน อินเทอร์เฟซ เอกสาร สิ่งประดิษฐ์ต่อยอดและการปรับปรุงเวอร์ชั่นของบริการดังกล่าว “รูปลักษณ์และ ความรู้สึก (mood and tone)” ของบริการ วิธีการ ผลิตภัณฑ์ อัลกอริทึม ข้อมูล คุณลักษณะและวัตถุแบบโต้ตอบ เครื่องมือและวิธีการในการโฆษณา และการได้มา สิ่งประดิษฐ์ ความลับทางการค้า โลโก้ โดเมน URLs ที่กำหนดเอง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทาง การค้า และสิ่งระบุกรรมสิทธิ์อื่นใด ไม่ว่าจะจดทะเบียนและ/หรือสามารถจดทะเบียนได้ และที่มาของทรัพย์สินทางปัญญาใดนั้นเป็นของหรือเป็นสิทธิของ WeVis เพียงฝ่ายเดียว โดย WeVis สงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการใช้สิทธิบังคับต่อการละเมิดสิทธิหรือเงื่อน ไขการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้ใช้บริการ เงื่อนไขการให้สิทธิ (Licensing Term)

WeVis (“WeVis”) ในฐานะผู้พัฒนาสร้างสรรค์ และเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวของ (1) ข้อมูลทั้งหมดที่ WeVis จัดทำและเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม https://wevis.info/  (“แพลตฟอร์ม”) ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ (2) Source Code ที่ WeVis พัฒนาขึ้นเพื่อใช้วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล มีจุดประสงค์เปิดอนุญาตให้บุคคลทั่วไปใช้สิทธิในข้อมูล และ Source Code ดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่วา ผู้ที่มีจุดประสงค์ใช้สิทธิในข้อมูลและ Source Code ดังกล่าวต้องใช้ เพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น โดยต้องไม่นำข้อมูลและ Code ดังกล่าวไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นโดยเฉพาะการใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อาจหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนำข้อมูลหรือ Code ดังกล่าวไปเพื่อการขายงาน หรือการแสวงหารายได้ไม่ว่าในลักษณะใด หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ท่านสามารถติดต่อมายัง WeVis เพื่อความชัดเจน 

หาก WeVis ตรวจสอบพบการใช้งานของข้อมูลหรือ Code ที่ไม่ถูกต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ WeVis กำหนดไว้ WeVis สงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ใช้บริการที่ละเมิดเงื่อนไขในทันที

ติดต่อเรา: [email protected]