Content by

สำรวจงบประมาณปี 66

ภาษีเรา.. เอาไปใช้อะไรบ้าง? ชวนมาติดตาม ตั้งคำถาม และปกป้องภาษีทุกบาทของพวกเรา ผ่านงบประมาณรายจ่ายปี 66 ของประเทศกัน

https://wevis.info/thbudget66