แง้มช่องว่างสิทธิไทย
ส่องไอเดียใหม่จากชาวโลก

35

มาตรา

คือขนาดพื้นที่ภายในรัฐธรรมนูญ 2560 ที่กล่าวถึงสิทธิเสรีภาพ ประกอบด้วย

25

มาตรา

หรือทั้งหมดของ หมวด 3
สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

Plus Icon

10

มาตรา

แทรกใน หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และ
หมวด 6 แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ

ChartChart

ข้อแตกต่าง

กรณีที่สิทธิเสรีภาพขึ้นอยู่กับ "การทำหน้าที่" หรือ "การดำเนินนโยบาย" ของรัฐ บุคคลจะต้องเรียกร้องสิทธินั้น ๆ กับรัฐเท่านั้น ไม่สามารถร้องกับเอกชนที่ละเมิดสิทธิได้โดยตรง อ่านเพิ่มเติม

แต่การเขียนสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไว้ยาวเหยียด ก็ใช่ว่าจะไม่มี ‘ช่องว่าง’ ให้เติม ‘ความเป็นไปได้ใหม่’ ลงไปได้อีก

ชวนส่องความเป็นไปได้ใหม่ของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ผ่านการสำรวจ จุดแตกต่าง ของสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 60 กับ รัฐธรรมนูญของรอบโลก

หยิบปากกามาจด ทดไอเดียชาวโลกไว้ เผื่อจะมีโอกาสเติมเต็ม ‘ช่องว่าง’ ของรัฐธรรมนูญไทย ใหัครอบคลุมสิทธิเสรีภาพได้สมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิม

มาสำรวจกันว่า สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 60 มีจุดไหนบ้างที่มีไอเดียเพิ่มเติม จากไอเดียของรัฐธรรมนูญต่างประเทศ

จุดไหนบ้างที่เป็นข้อจำกัดของการใช้สิทธิเสรีภาพ ที่รัฐธรรมนูญต่างประเทศ เล่าไว้ต่างจากเรา

สำรวจด้วยตัวเอง

พอคุ้นเคยกับ รธน.

ช่วยนำทางหน่อย

ไม่ค่อยคุ้นกับ รธน.