Content by

NACC Check: ตรวจคอร์รัปชันแล้ว ตรวจความโปร่งใสอยู่ ตรวจ ‘ป.ป.ช.’ ต่อ

“เป็นองค์กรนําในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับความเชื่อมั่น” คือวิสัยทัศน์ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงไว้ในแผนปฏิบัติงาน แต่ปัจจุบัน สถานการณ์การรับรู้การทุจริตจากประชาชนกลับไม่ได้ดีขึ้นและยังไม่ได้รับความเชื่อมั่น ชวนอ่านงานเพื่อตอบคำถามว่าสิ่งที่ ป.ป.ช. แถลงไว้กับผลการดำเนินงานตามภารกิจนั้นสอดคล้องกันหรือไม่